U kunt of het verslag downloaden of het verslag op de website doorlezen

-> Verslag Ledenvergadering 9 mrt 2015 <-

 

Verslag ledenvergadering  9 maart 2015  Heechhûs te Heeg

 1. Opening.
  Aanwezige leden: P. de Haas; D. Reekers; S. Bruinsma; E de Jong; Sj. Kalsbeek; E, Jansma; S. v.d. Meulen; J. Jonker; F. Mulder; J. de Rooy; A. de Jong; Y. Ykema;
  M.k.a.: dhr. S de Vries, erelid; H. Kiestra; A. Veldboom; A.W. de Boer
  aanwezige stipers en meters: P. Tolsma; H de Vlas; G. Bruinsma; G. Elzenga; K. Postma; C. Busscher; B. Pietersma; J.G. v.d. Schaaf; S. Joustra; P.Toering M. de Boer; Jack v.d. Berg.
  Geen lid noch stiper: W. Bosma; P.J. Tjoelker; E. v.d. Zwaag;; P. de Koe; S. v.d. Wal; H.J. de Groot; J. Bos; L. v.d. Pol; A. de Jong.
  Speciaal welkom Errit de Jong die een oude praam restaureert en gaat deelnemen aan de competitie
 2. Vaststellen Agenda. Geen wijzigingen
 3. Verslag jaarvergadering gehouden op 10 maart 2014. Goedgekeurd
 4. Mededeling en ingekomen stukken: Oproep voor deelname aan de Turfdagen. Er komt geen oproep namens de vereniging. Eigenaren kunnen zich uiteraard zelf opgeven.
 5. Financieel jaaroverzicht 2014. Het overzicht wordt ter plekke uitgereikt.
  Bas de Groot heeft de vereniging wel betaald over 2012. Over 2013-2014 moet nog binnenkomen. Ook veel praameigenaren moeten over deze jaren nog betaald krijgen. Simon vd Meulen vraagt hoe contact tot stand is gekomen. Antwoord:  Via de voorzitter maar de eigenaren hebben tijdens de wedstrijden in Oudega zelf besloten gehoor te geven aan de oproep van Bas. Vervolgens betaalt hij niet waarover de vergadering slecht te spreken is. Maar dat innen blijft een zaak van de individuele eigenaar. Simons voorstel om de gedupeerde schippers vanuit de verenigingskas te betalen wordt niet aangenomen.
  Oud contract noemt € 15 per deelnemend schip bij business silen. Maar dit contract geldt niet meer.
  Bij een volgend verzoek van Bas zal het bestuur zeggen dat eerst iedereen betaald moet worden. In feite zouden de leden dat ook moeten zeggen als zij  individueel benaderd worden.
 6. Kascommissie, bestaand uit Eric Janssen en Arend-Wisse de Boer rapporteren dat alles klopt. De penningmeesters Ygram en Fedde wordt decharge verleend. .
 7. Benoeming kascommissie 2015: Arend-Wisse de Boer en Dominicus Reekers, reserve lid: Simon v.d. Meulen
 8. Begroting 2015. (Wordt ter plekke uitgedeeld)
  3 posten uit 2014 moeten nog geïnd worden maar staan wel in de begroting.
  contributie en stipe bedrag worden niet veranderd. Begroting wordt vastgesteld conform het voorstel.
  Fedde Mulder deelt mee dat de bedragen incl. kosten deelnemers wedstrijden in april worden geïnd.
 9. Bestuursverkiezing:
  Aftredend: Jack van den Berg en Ane de Jong. Zij worden herbenoemd.
 10. Fryske competitie 2015:
  Klaas Postma vraagt of de locaties in de wedstrijd serie kunnen worden omgedraaid. Voorstel wordt verworpen.
  9-10 mei : Wâldsein
  13-14 juni: Aldegea (SWF)
  19-20 sept.: Terherne
  Reservedatum in Aldegea (SWF): 15 aug:
  Evenement zaterdag 2 mei in Earnewâld: Een verzoek aan de deelnemers zich voor 26 april op te geven bij sietse@bootwoningen.nl
  Deelname aan:
  de strontrace: 17 oktober 2015  Tijdens de wedstrijden in Oudega zal worden gevraagd wie er definitief mee gaan doen. Minimaal 6 opgaven anders trekken wij ons terug.
  Ygram Ykema vond de ontvangst in Bolsward prima maar in Workum wat “súterig”. Daar moet wat aan verbeterd worden.
  Mattenschippersrace 2015 op 25 april. Noord Overijssel. Info: mattenschippersrace.nl      Schippers kunnen zich opgeven bij Jan de Rooy Amersfoort:   jan.de.rooij.la.riviere@kpnmail.nl .Hij ziet kans om bij voldoende deelname van pramen (minimaal 5) de vrije klasse weer wordt ingevoerd. Graag binnen een week na deze vergadering opgeven.
 11. Originaliteitsvoorschriften en eisen t.a.v. de wedstrijden.
  Uitrusting en uitvoering pramen staat in huidig reglement voldoende omschreven.
  1.   De vergadering stemt unaniem in met het voorstel de voorschriften niet helemaal dicht te timmeren. Dat betekent dat er een groot beroep wordt gedaan op de deelnemers van de kampioenswedstrijden om originaliteitsvoorschriften niet te gebruiken om op oneigenlijke gronden de wedstrijden te winnen. Dat zou kunnen als geprotesteerd wordt op zaken die niets met de snelheid te maken hebben. Wij hebben tot nog toe hier nooit problemen mee gehad. Opgemerkt wordt dat ook wanneer de voorschriften “dichtgetimmerd” worden er nooit zekerheid bestaat.
  Onderlijkstrekker, zwaardlopers en kraanlijn mogen met dyneema in de kleur grijs of bruin touw worden uitgevoerd
  2.  Touwwerk:
  Vergadering gaat akkoord met het voorstel dat onderlijkstrekker, zwaardlopers (i.p.v. staaldraad)  en kraanlijn met dyneema in de kleur grijs of bruin touw mogen worden uitgevoerd. Voorschrift invoeren per seizoen 2015.
  3.   Opsteker:
  Aangenomen worden:
  Voorschriften over de opsteker worden niet veranderd.
  De opsteker moet d.m.v. klinken/lassen aan de voorsteven zijn verbonden.
  De schoren/hynders en waterstag moeten massief rond en glad ijzer worden uitgevoerd. Dit mag middels lassen aan het schip worden verbonden.
  Deze besluiten moeten per 2016 zijn ingevoerd.
  4    Logo’s:
  Besloten wordt de voorschriften niet te veranderen.
  5    Blokken:
  Vioolblok (stalen of houten) bovenin voor fokkeval en voorstag wordt toegestaan.
  De val-, halstalieblokken moeten van (essen)hout zijn. (bestaande regel)
  De schootblokken van de fok mogen van kunststof zijn
  Kunststof of stalen blokken zijn toestaan op de zwaardenlopers.
  6     Handicap formule:
  Het voorstel om de pramen met een theoretisch gewicht van meer dan 3000 kg. Toe te staan meer zeil te voeren tot max. 55 m-2, zonder dat de maximale maten van mast, gaffel en giek mogen worden aangepast,  wordt met 7 tegen 4 stemmen verworpen.De opmerkingen in bijlage 2  over beslissingen die sinds 2011 ten aanzien van de originaliteitseisen en wedstrijd bepalingen zijn aangenomen, wordt ter kennisgeving aangenomen .
  De originaliteitseisen en wedstrijdbepalingen worden op bovenstaande beslissingen aangepast.
 12. Tegengaan terugloop deelnemers wedstrijden of hoe stimuleren wij nieuwe praamzeilers. Bestuur vraagt de leden hierover mee te denken en komend jaar met voorstellen te komen.
 13. Nieuwjaarsbijeenkomst 2016 op zo. 17 januari in museum Damhûs te Nij Beets. Als zij op verzoek open willen tijdens de winter. Anders in een soortgelijke setting.
 14. Rondvraag:
  Vertegenwoordiger van de Jolanda stelt voor om meer foto’s tijdens de wedstrijden te maken en die op facebook te zetten.
  Klaas Postma stelt voor de afmetingen van de protestvlag terug te brengen van 50X60 naar 25X30. Voorstel wordt niet aangenomen.
  Toelichting op de Groene  vlag:
  Dan accepteert de schipper die deze vlag toont zijn straf en geeft dus ook te kennen dat hij fout zat. Maar dat telt alleen als de protesterende  schipper zijn rode vlag weg haalt. Doet hij dat niet dan dient hij vervolgens een protest in dat hij wint. Degene die het protest krijgt heeft immers al te kennen gegeven dat hij fout zat!
 15. Sluiting
 16. Pauze
 17. Na de pauze geeft Tamme Oosterhof informatie hoe hij adviseert op het skûtsje van Grou. Zijn verhaal is aanleiding tot discussie over meerdere wedstrijd situaties.De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen een goed (wedstrijd) seizoen.