Útnoeging en Ferslach Jiergearkomsye DFB Woansdei 22 maart 2023 – 20.00 oere Doarpshûs “De Trijesprong”, Raerd.

  .   Útnoeging Jiergearkomsye DFB Woansdei 22 maart 2023 – 20.00 oere Doarpshûs “De Trijesprong”, Raerd. Agenda: Iepening / Wolkom Meidieling as ynkommen stikken Notulen Jierfergadering 16 maart 2022. Finasjeel Jierferslach 2022, begrutting 2023 Ferslach Kaskommisje (Jan de Wilde, Anno Vellenga en Rikus Talsma reserve.) Nije leden Kaskommisje Technyske Lees meer…

Ferslach en Foto’s fan de ‘Slach om de Broekophâlder’ 2022 – 3 septimber Eastermar

2022 ‘Slach om de Broekophâlder’ – 3 septimber yn Eastermar   ‘Slach om de Broekophâlder’ 2022 Boerepreamsilen, Larken en BM. 3 septimber 2022 Wat hebben we een geweldig mooie dag gehad bij de ‘Slach om de Broekophâlder!’ De Burgumermar was het wedstrijdtoneel voor boerenpramen, nieuwe pramen, larken en BMers; een Lees meer…