Nijjiersgearkomste DFB op 11 jannewaris, 2020 yn gearwurking mei it Nijjierfeast pream Jolanda te Earnewâld.

Oan de  leden en stipers fan ‘de  Fryske Boerepream’, De Nijjiersgearkomste wurd yn gearwurking. mei pream Jolanda organiseare. Yn Earnewâld, op 11 jannewaris, 2020, ynrin foar ‘de Fryske Boerepream’ fanôf 19.00 oere. It njijiersfeast fan pream Jolanda begjint al earder mei de oanfang om 14.00 oere. Mei út namme fan Lees meer…

Mededeling laatste wedstrijd Sylkompetysje 2019 en opgeven Barbecue

Datum:           2 september 2019 Onderwerp:   DFB Sylkompetysje 2019 Terherne, en opgeven Barbecue! Geachte, Leden, Stipers en andere belanstellenden fan DFB, Hierbij wil ik iedereen attenderen en uitnodigen, de deelnemende skippers en bemanning, of belangstellenden, voor het laatste weekend van ‘de Fryske Boerepream’ Sylkompetysje 2019 bij Terherne. Op zaterdag 14 september Lees meer…