Aginda 2019

Data fan eveneminten ‘de Fryske Boerepream’  2019 Snein20 januari 2019   Nijjiersgearkomst by Erik Jansma.Eltsenien fansels fan herte wolkom. Yn ferbân mei de catering en konsumpties graach efkes opgaan by it bestjoer. Erik kin sa de kofje en gebak, bier en oare drankjes foar jimme klear sette,  en de gehakballen alfêst Lees meer…

Kop Kont Kommisje

Tijdens de voorjaarsvergadering 2018 is een commissie in het leven geroepen, om de Fryske Boerepream in beeld en kaart te brengen: ‘de kopkes en kontsjes fan de preammen’. Vorm, uitstraling en alles wat hiermee samenhangt. In de afgelopen zomer hebben de leden van de ‘Kop en Kont Kommisje’, zoveel mogelijk Lees meer…