Ferslach Jiergearkomste DFB – woansdei 16 mrt ’22 – 20.00 oere – Sportkantine, Slotsdyk 38, 9012 DT Raerd

   Lede-jaarvergadering ’22  van Vereniging ‘de Fryske Boerepream’    Datum:           Woensdag 16 maart 2022 Plaats:              Sportkantine, Slotdyk 38, Raerd. Aanvang:          20.00 uur Aanwezig:        40- M. Kalsbeek, 10- Y. Ykema, 47- E. de Jong, A. Postma, 9- K. Postma, 36- S. Bruinsma, R. Talsma, 39- B. Lekkerkerker, B. Vrieling Lees meer…

Downloaden en Ynsicht in Regleminten en Formulieren DFB

Reglementen en Formulieren Bij de oprichting van de vereniging is, in samenwerking met het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek, een lijst met Klassenvoorschriften opgesteld. Deze voorschriften zijn inmiddels, na goedkeuring door de ledenvergadering, een aantal keren aangepast n.a.v. wensen van schippers. Elke praam die aan deze voorschriften voldoet krijgt, na goedkeuring Lees meer…