Aginda 2020

Data fan eveneminten ‘de Fryske Boerepream’ 2020I.v.m. Maatregel organiseren evenementen en samenkomsten is Aginda 2020 buiten werking! Sneon11 jannewaris 2020   Nijjiersgearkomst DFB yn gearwurking mei pream Jolanda:pream Jolanda noeget leden, stipers en oare belanstellenden út om lâns te kommen yn Earnewâld, yn it Skippershûs Earnewâld:Ynrin fanôf 19.00 oere oant ?  Woansdei29 jannewaris2020 Bestjoersfergadering   Raerd20.00 Lees meer…

Nijjiersgearkomste DFB op 11 jannewaris, 2020 yn gearwurking mei it Nijjierfeast pream Jolanda te Earnewâld.

Oan de  leden en stipers fan ‘de  Fryske Boerepream’, De Nijjiersgearkomste wurd yn gearwurking. mei pream Jolanda organiseare. Yn Earnewâld, op 11 jannewaris, 2020, ynrin foar ‘de Fryske Boerepream’ fanôf 19.00 oere. It njijiersfeast fan pream Jolanda begjint al earder mei de oanfang om 14.00 oere. Mei út namme fan Lees meer…