Afgelasting – Wedstrijd gaat niet door! Brief aan Leden, Skippers, Stipers en belangstellenden om een wedstrijd uit schrijven op 12/13 september 2020

AFGELASTING – WEDSTRIJD IN TERHERNE GAAT NIET DOOR IVM RISICO’S CORONA –> ZIE VERDER DE MAILING AAN LEDEN, SCHIPPERS EN BELANGSTELLENDEN !!! Datum: 29 juni 2020 Onderwerp: Het voornemen om een Zeilwedstrijd voor Preammen van DFB te organiseren op zaterdag en zondag 12 en 13 september 2020, op de ‘Terkaplester Lees meer…

Aginda en Ferslach Jiergearkomste ‘de Fryske Boerepream’ Woansdei 4 maart, 2020 – 20.00 oere Doarpshûs ‘de Trijesprong’, Raerd.

Aginda Jiergearkomste ‘de Fryske Boerepream’ Woansdei 4 maart, 2020 – 20.00 oere Doarpshûs ‘de Trijesprong’, Raerd.   Aginda: Iepening / Wolkom. Meidieling as Ynkommen stikken. Notulen Jierfergadering 2019. Finasjeel Jierferslach 2019. Ferslach Kaskommisje: Klaas Postma en Jan de Wilde, Wiebe van der Pol reserve Nije leden Kaskommisje. Begrutting 2020.   Lees meer…

Ferslach: Reglementen-avond door Jos Spijkerman op freed 14 februari 2020 in het Doarpshûs ‘De Trijesprong’ , Buorren, 9012 DW Raerd – 20.00 oere

Jos Spijkerman had op de routeplanner een ander dorp ingetoetst of iets van die geest, hij zat ‘ietsje noordelijker’ in het andere Raard, dus niet het Raerd waar de regelementen-avond door ‘de Fryske Boerepream’ werd gehouden. Onderweg realiseerde Jos zijn misverstand, mede door telefonisch contact, zodat om ruim kwart over Lees meer…

Aginda 2020

Data fan eveneminten ‘de Fryske Boerepream’ 2020I.v.m. Maatregel organiseren evenementen en samenkomsten is Aginda 2020 buiten werking! Sneon11 jannewaris 2020   Nijjiersgearkomst DFB yn gearwurking mei pream Jolanda:pream Jolanda noeget leden, stipers en oare belanstellenden út om lâns te kommen yn Earnewâld, yn it Skippershûs Earnewâld:Ynrin fanôf 19.00 oere oant ?  Woansdei29 jannewaris2020 Bestjoersfergadering   Raerd20.00 Lees meer…