U kunt of het verslag downloaden of het verslag op de website doorlezen.

-> Ledegearkomste 14 mrt 2018 <-

-> Extra Ledegearkomste 28 nov 2018 <-

 

Leden gearkomste ‘ de Fryske Boerepream’ 14-3-2018
– Jûns 8 oere yn It Sylhûs yn Heech
– Oanwêzich 44 leden-stipers-mjitters.

1- Jack iepent mei in wolkom en freget akkoard foar de aginda
2- Meidielings en ynkommen stikken,
De feriening de Nije Sylpream hat gjin mooglikheid om de proloog te organisearjen
Is der genôch animo yn ús eigen feriening om dat te organisearjen?, sa’n 5 oanwêzigen wolle meidwaan.
Om as feriening kollektyf in fersekering te regeljen mei P&I der by smyt neat gjin ekstra ’s en/of besparring op en wy dogge hjir fierders ek neat mei.
3- De notulen fan de foarige gearkomsten fan 1-2-2017 en 14-12-2017 wurde sûnder feroarjen goedkard.
4- It finansjeel ferslach leit op tafel en wurd fierder troch Jan Slotboom taljochte.
Besjoen sil wurde om de kosten fan it automatyske ynkasso te beheinen. Peter de Koe seit dat der ek via in app [tikkie hebbes?] it hiel ienfâldich en rap /fergees te regeljen is. Dit wurd útsocht.
5- Ut namme fan de kaskommisje docht Dominicus Reekers ferslach en alles is tige yn oarder.
Nije kaskommisje wurd beneamd: Klaas Postma , Peter de Koe en as reserve, Jan de Wilde.
6- De begrutting foar 2018 wurd goedkard.
7- Yn ferban mei feilichheids-foarskriften is it by de wedstriden ferplicht in bemanning-list by it ynskriuwen yn te leverjen.
Ien en oar te kombinearjen mei automatyske ynkasso. De stipers bydrage, minimaal 4, per pream yn ienkear fia de skipper te innen.
Ek kin elke kear by in wiziging fan bemanning dit foar de wedstriid oanmelden wurde by it palaver.
8- We sille dit jier wer ûnder de regels fan 2017 sile. De fêststelde gewichten died inkelde preammen neffens de âlde mjittingen no ha en nei de weaging dit net mear hoege, meie derút, as de pream no yn it “rjochter rijtsje” stiet. Dit jildend, meie de gewichten derút u.o. by pream nr. 29. Troch stimming fêststeld.
9- It foarstel om in kommisjes te ynstallearjen,
foar de ‘handicap-mjit formule’:
de oanpassingen en it hanthavenjen ensf. In bylage by de aginda jout hjiroer útlis. De “handicap”formule sil fierder besjoen en útwurke wurde yn dizze kommisje, died bestiet út:
Ygram Ykema – bestjoer/eigener/skipper, Jaap Faber – bestjoer,
Peter Tolsma – mjitter DFB, Sjouke Kalsbeek –eigener/skipper,
Klaas Postma – skipper, Simon van der Meulen – eigener.

De kommisje sil ien en oar opmjitte en in ferslach meitsje fan preammen died eartiids feroare binne. Dernei sille sy in advies útbringe: wat te dwaan en wat mooglik is om ta te stean.
[Klaas Postma seit,mjit alles op en kom dan mei in nul punt]

10- In fraach fan, [skriftelik ynkommen] Erik Jansma?
Is der in mooglikheid om in klasse fan gruttere preammen te hawwen,
foarbyld ‘in A grut’.
Der binne no noch net genôch grutte preammen[2 ] en it sil de kompetysje ek net moaier meitsje. Ek moatte we der goed wach fan wêze, dat ien en oar net ta skea gean moat fan de hiele Fryske kompetysje.
11- Yn de bestjoersferkiezing binne Jack van der Berg en Ane de Jong periodyk [6 en 9 jier] ôftrêdend. Beide binne net wer beskikber.
It bestjoer hat tige har bêst dien om kandidaten te finen mar is net slagge.
Ald foarsitter Sjoerd Joustra docht in tige needsaaklike oprop oan de leden om kandidaten oan te leverjen: elke pream soe ien oanjaan moatte!
Sittend bestjoerslid Ygram Ykema freget om kandidaten, want it is mei 3 bliuwende bestjoersleden allinne net te dwaan.
Foar de hjerst moatte der beslist 2 bestjoersleden by!

12- We sile dit jier wer farre ûnder de KNWV reglemint, it wite boekje.
Wol is de fraach om de ‘dipstart’ foar alle wedstriden te ferbieden, mar it is better, dit regelje te litten troch de organisearjende sylkommisje/feriening. Sy kin dizze regel tapasse [flagge/palaver].
13- Omfraach –
Jan Slotboom freget leden om foto’s en ferhalen fan de preammen foar op de fernijde website fan ‘de Fryske Boerepream’, en freaget oan Lieuwe van Kampen nei de ‘âlde wikkselpriis’ fan ‘de Fryske Boerepream’.

Lieuwe van Kampen fan de sylferiening “Onder Ons” út Terherne hat noch in âlde wikselpriis fan ‘de Fryske Boerepream’. Dizze stie/lei altyd noch by ús earelid Sjerp de Vries. Dizze priis wolle se wer yntrodusearje by de wedstriden: it wurd mei applaus ûntfongen.

Fraach oan Terherne – kin it palaver ek yn it kafee ‘De Zevenwouden’?
Dit wurd besjoen troch Onder Ons.

Peter Tolsma seit dat der om tocht wurde moat, wat de leden wol of net op de website sette y.f.m. de nije wet op de privacy.

Ynze Bouma [mjitter] freget wannear de noch te weagjen preammen weage wurde, en wer![noch 4 moatte noch weage wurde] Yn Wâldsein moat dit plakfine!!!

Ygram Ykema freget oandacht foar de twa ôfrêdende bestjoersleden:
Jack van der Berg hat 6 jier sit hâwn en Ane de Jong 9 jier!

Wurde tige betanke foar al it wurk wat se foar de feriening dien ha, en krije in bosk blommen en in kadobon oanbean ûnder in grut applaus fan de oanwêzige leden.

Sa fierder gjin fragen mear yn de omfraach en slút de foarsitter it offisjele part fan de gearkomste.
14- Pauze
15- Epie Gerritsma fan de sylferiening fan Heech jout noch in útlis oer de regleminten[wite boekje]: dit is tige learsum en goed dat ien en oar ris goed útlein wurd. Der is te min tiid om alles goed troch te nimmen en sil tink ik letter op in aparte jûn mei de Nije Sylpream nochris oerdien wurde.
Goed 11 oere slút Jack de gearkomste en winsket elkenien in wol thús!

Ane de Jong.

(Bijzondere) Ledenvergadering van Vereniging ‘de Fryske Boerepream’,
en
Evaluatie Sylkompetysje DFB 2018.


Datum:
  woensdag 28 november 2018

Plaats:   MFC ‘De Útherne’, De Dassenboarch 25, 8651CB IJlst

In verband met de beschikbare vergaderruimte, wordt van een ieder verwacht zich van te voren op te geven: anders moeten wij uitwijken naar de minder praktische kantine.
Zowel van eigener, skipper als stiper wordt verwacht, dat zij hier gehoor aan geven.
Eigeners zijn de leden, die stemgerechtigd zijn – een andere inbreng door wie dan ook wordt ten allen tijde op prijs gesteld.

Bij voorbaat dank, it bestjoer fan DFB!

Aanvang: 20.00 uur

Onderwerpen:

 1. Opening
 2. Vaststellen Agenda
 3. Notulen vorige vergadering: zie website ‘archief – ledenfergaderingen argyf’.
 4. Ingekomen stukken / Mededelingen
 5. Voorstel tot bestuurs-toetreding Errit de Jong, skipper pream 47 ‘de Útrinner’
 6. Evaluatie Sylkompetysje DFB 2018
 7. Uitreiking Zwaga bokaal: snelste stijger klassement 2018 t.o.v. 2017
 8. Uitleg ‘Kop en Kont’, en eventuele standpunten en besluitvorming m.b.t. Kop en Kont:
  zie hiervoor ook website.
 9. Voorstel Agenda 2019 en Zeilagenda Sylkompetysje DFB 2019:
  zie hiervoor de voorlopige agenda 2019 op de website
 10. Voorstel wijziging Sylkompetysje-wykein Terherne
 11. Wvttk watverdertertafelkomt

 

Ferslach (Bijzondere) Ledenvergadering van Vereniging ‘de Fryske Boerepream’,
en
Evaluatie Sylkompetysje DFB 2018.


Datum:
  woensdag 28 november 2018
Plaats:    MFC ‘De Útherne’, De Dassenboarch 25, 8651CB IJlst

In verband met de beschikbare vergaderruimte, wordt van iedereen verwacht zich van tevoren op te geven. Bij een grotere opkomst dan opgegeven, moeten wij uitwijken naar de minder praktische kantine:
zowel van eigener, skipper als stiper wordt verwacht, dat zij hier gehoor aan geven.
Eigeners zijn de leden, die stemgerechtigd zijn – een andere inbreng door wie dan ook wordt ten allen tijde op prijs gesteld.

Aanvang:  20.00 uur

Onderwerpen:

 1. Opening: door waarnemend voorzitter Ygram
 2. Vaststellen Agenda:
 3. Notulen vorige vergadering 14 maart 2018: zie website ‘archief – ledenvergadering argyf’:
 4. Ingekomen stukken / Mededelingen:
  – Sneekweek comité briefwisseling i.v.m. teveel betaald aan de DFB. Ondertussen opgelost.
  – Sietse Bruinsma preamnr. 56 ‘de Dominee’ geeft toelichting op terugknikken van zijn pream. Hiervoor is mjitter Peter Tolsma langs geweest.
  – Age Veldboom heeft zich afgemeld als lid
 5. Voorstel tot bestuurs-toetreding: Errit de Jong, skipper pream 47 ‘de Útrinner’.
  Errit wordt per acclamatie direct aangenomen.
  Nu nog op zoek naar een voorzitter!!!
 6. Evaluatie Sylkompetysje DFB 2018:
  – Erik Jansma gaat in op het invliegen van pream nr 36, hij was hier niet gelukkig mee.
  – Peter de Koe: organisatie in het algemeen scherp houden; Terherne moment prijsuitreiking duurde langer, te lang i.v.m. protestsituatie; plotselinge wijziging palaver Terherne
  – kan de vereniging in de toekomst een wedstrijdregelavond organiseren?!
  – Michiel Kalsbeek: is een scheidsrechter op het water moegelijk? Het kosten aspect kan de vereniging niet dragen.
  – Jaap Faber: iedereen moet zich realiseren, dat Jaap zelfs onder wedstrijd moet kunnen telefoneren, om het protest door te geven aan de voorzitter protestcommissie.
 7. Uitreiking Zwaga bokaal: snelste stijger klassement 2018 t.o.v. 2017.
  – Errit de Jong met ‘de Útrinner’ pream nr. 47 is de snelste stijger van de Sylkompetysje 2018.
  – Jaap Faber deelt mede, dat ondertussen Henk Regts van de ‘Swarte Swan’ pream nr. 8,
  de kampioen-wisselbeker met inscriptie in ontvangst genomen heeft.
 8. Uitleg ‘Kop en Kont’, en eventuele standpunten en besluitvorming m.b.t. Kop en Kont:
  zie hiervoor ook website.
  – Ygram geeft Klaas Postma namens de K&K commissie het woord, ondersteund door Pdf document op website via beamer presentatie.
  – Discussie gaat over snelheid, bolling, knikken.
  – Hoe de Bolling is een gevoelig en heikel punt.
  – Peter de Koe: het vrij laten van aanpassen pream is geen uitgangspunt.
  – Jaap Faber: is veranderen mogelijk, met een vergelijkbare voorbeeld-pream als uitgangspunt?!
  – Ygram Ykema: innemen en marges per pream?!
  – Erik Jansma: welke pream(men) zijn/worden dan leidend.
  – Algemeen: hoe kan je een ‘vast te leggen Bolling’ in kaart brengen, vast leggen binnen kaders
  – Ygram: op tafel ligt nu – hoe nu verder?
  – Jack van den Berg: deze officiële vergadering mag stemmen, maar gezien de vele afwegingen lijkt dit nu niet verstandig
  – Aldus: via stemming wordt besloten om aan de commissie K&K de opdracht mee te geven om met een ‘definitief’ voorstel te komen (11 leden: 9x ja – 2 onthoudingen)
  – Klaas Postma mijmert nog even verder over ‘het hoe, het eenvoudigste/gemakkelijkste, en het kosten aspect’
  – Simon van der Meulen: mijn kimmen kunnen ook wel wat aandacht gebruiken!
 9. Voorstel Zeilagenda Sylkompetysje DFB 2019: raadpleeg ook de voorlopige agenda 2019 website.
  – In verband met de Prolooch voorjaar 2019 Eastermar, geeft Ygram het woord aan Auke Postma.
  Auke is gekomen om de Prolooch te promoten op de Burgumermar, specifiek gericht de ongemotoriseerde wettersport. Als achtergrond noemt hij zijn betrokkenheid bij het zeilen in preammem, dat hij meezeilt bij Errit de Jong nr. 47. Zoals het nu ervoor staat geen inschrijfgeld!!!
  Bij handopsteking geven de volgende preammen gehoor aan deze positieve oproep:
  47, 39, 48, 36, 56, 44, 22, 10, 45?
  – Merkesilen Terherne, 1 september, 2019
 10. Voorstel wijziging Sylkompetysje-wykein Terherne:
  – Palaver in het café ‘de Zevenwouden’
  – aantal wedstrijden proberen op 15 te houden
  – ‘jûns een lyts feestje’: meer aandacht voor de kampioen op zich, doordat niet iedereen haasje repje naar huis moet.
  – Klaas Postma: brengt Zoutpoel of Goaiingarijpster Poelen ter sprake als wedstrijdwater à de DFB gaat eerst door met zeilen op de Terkaplester Puollen.
  – Sietse Bruinsma: windkracht meenemen in besluit om het laatste weekend meerdere wedstrijden te zeilen.
  – Erik Jansma: blijf streven naar 15 wedstrijden over de gehele Sylkompetysje DFB
 11. WVTTK watverdertertafelkomt:
  – agenda
  – merkesilen 1 september, 2019
  – fergaderlist
  – wykeinpriis