Aginda Evaluaasje Fergadering DFB – woansdei 19 okt 2022 – 20.00 oere – Raerd

Aginda evaluaasje 2022 ‘de Fryske Boerepream’ Woansdei 19 oktober 2022 – 20.00 oere Doarpshûs ‘de Trijesprong’, Raerd. Aginda: Evaluaasje 2022.   Ferslach 13 oktober 2021. Website archief: : https://www.defryskeboerepream.nl/?cat=26 Foarstel fergadering. Aginda punten kin trochjoen wurde oant 18 oktober 2022. Maile nei: postmaster@defryskeboerepream.nl Evaluaasje 2022: 7 mei Prolooch Terherne en Lees meer…