! Oertinkingen om mei te nimmen nei de “Nij-Jierslok ’24” yn Skûtsjemuseum te Earnewâld op sneon 20 jannewaris om 16.00 oere !

-> mailing 17 jannewaris 2024 <-   Voorstel wijziging Klassevoorschriften Kom yn de Kunde Foarstel promopream 1. Voorstel wijziging Klassevoorschriften 2. Kom yn de Kunde 3. Foarstel Promopream Sietse Bruinsma stelt foar pream “De Dominee”  nr. 56 beschikber te stellen as PROMO PREAM. It doel is in ploegje silers te Lees meer…

2023 – Aginda en Evaluaasje – 2023

    Aginda evaluaasje 2023 ‘de Fryske Boerepream’ Woansdei 01 novimber 2023 – 20.00 oere Doarpshûs ‘de Trijesprong’, Raerd. -> Aginda. -> Evaluaasje 2023. Ferslach 19 oktober 2022. Website archief: : https://www.defryskeboerepream.nl/?cat=26 Foarstel fergadering. Aginda punten kin trochjoen wurde oant 30 oktober 2023. Maile nei: postmaster@defryskeboerepream.nl Evaluaasje 2023 –  6 Lees meer…

Evaluaasje-fergadering 1 novimber, 2023 – Aginda

                  Aginda evaluaasje 2023 ‘de Fryske Boerepream’ Woansdei 01 novimber 2023 – 20.00 oere Doarpshûs ‘de Trijesprong’, Raerd.   Aginda: Evaluaasje 2023.   Ferslach 19 oktober 2022. Website archief: https://www.defryskeboerepream.nl/?cat=26   Foarstel fergadering. Aginda punten kin trochjoen wurde oant 30 oktober 2023. Lees meer…

! Meidieling: attinsje ! Nije datum ‘evaluaasje fergadering’ -> 1 novimber 2023, en jim kinne nog opjaan foar de 50 jier Oanbring-Strontrace !

Beste skippers en eigners, Op de webside is de datum fan de evaluaasjevergadering ûnder tabblêd aginda set is op 1 novimber 2023. Dit is de goeie datum. Earder hat der op 18 oktober stien, mar dat giet net troch. It is dus twa wike letter yn Raerd yn it doarpshûs. Lees meer…