Downloaden en Ynsicht in Regleminten en Formulieren DFB

Reglementen en Formulieren Bij de oprichting van de vereniging is, in samenwerking met het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek, een lijst met Klassenvoorschriften opgesteld. Deze voorschriften zijn inmiddels, na goedkeuring door de ledenvergadering, een aantal keren aangepast n.a.v. wensen van schippers. Elke praam die aan deze voorschriften voldoet krijgt, na goedkeuring Lees meer…

Útnoeging en Ferslach Jiergearkomsye DFB Woansdei 22 maart 2023 – 20.00 oere Doarpshûs “De Trijesprong”, Raerd.

  .   Útnoeging Jiergearkomsye DFB Woansdei 22 maart 2023 – 20.00 oere Doarpshûs “De Trijesprong”, Raerd. Agenda: Iepening / Wolkom Meidieling as ynkommen stikken Notulen Jierfergadering 16 maart 2022. Finasjeel Jierferslach 2022, begrutting 2023 Ferslach Kaskommisje (Jan de Wilde, Anno Vellenga en Rikus Talsma reserve.) Nije leden Kaskommisje Technyske Lees meer…

2022 – Evaluaasje-fergadering – 2022

  Aginda evaluaasje 2022 ‘de Fryske Boerepream’ Woansdei 19 oktober 2022 – 20.00 oere Doarpshûs ‘de Trijesprong’, Raerd.   Aginda: Evaluaasje 2022.   Ferslach 13 oktober 2021. Website archief: : https://www.defryskeboerepream.nl/?cat=26   Foarstel fergadering. Aginda punten kin trochjoen wurde oant 18 oktober 2022. Maile nei: postmaster@defryskeboerepream.nl Evaluaasje 2022 7 mei Lees meer…