Útnoeging en Ferslach Jiergearkomsye DFB Woansdei 22 maart 2023 – 20.00 oere Doarpshûs “De Trijesprong”, Raerd.

  .   Útnoeging Jiergearkomsye DFB Woansdei 22 maart 2023 – 20.00 oere Doarpshûs “De Trijesprong”, Raerd. Agenda: Iepening / Wolkom Meidieling as ynkommen stikken Notulen Jierfergadering 16 maart 2022. Finasjeel Jierferslach 2022, begrutting 2023 Ferslach Kaskommisje (Jan de Wilde, Anno Vellenga en Rikus Talsma reserve.) Nije leden Kaskommisje Technyske Lees meer…

2022 – Evaluaasje-fergadering – 2022

  Aginda evaluaasje 2022 ‘de Fryske Boerepream’ Woansdei 19 oktober 2022 – 20.00 oere Doarpshûs ‘de Trijesprong’, Raerd.   Aginda: Evaluaasje 2022.   Ferslach 13 oktober 2021. Website archief: : https://www.defryskeboerepream.nl/?cat=26   Foarstel fergadering. Aginda punten kin trochjoen wurde oant 18 oktober 2022. Maile nei: postmaster@defryskeboerepream.nl Evaluaasje 2022 7 mei Lees meer…

Ferslach en Foto’s fan de ‘Slach om de Broekophâlder’ 2022 – 3 septimber Eastermar

2022 ‘Slach om de Broekophâlder’ – 3 septimber yn Eastermar   ‘Slach om de Broekophâlder’ 2022 Boerepreamsilen, Larken en BM. 3 septimber 2022 Wat hebben we een geweldig mooie dag gehad bij de ‘Slach om de Broekophâlder!’ De Burgumermar was het wedstrijdtoneel voor boerenpramen, nieuwe pramen, larken en BMers; een Lees meer…