Ledefergadering – hjerst 2021 – woansdei 13 oktober – 20.00 oere – Doarphûs ‘De Trijesprong’, Buorren 30, 9012 DW Raerd

Aginda Jiergearkomste en evaluaasje 2021 ‘de Fryske Boerepream’ Woansdei – 13 oktober 2021 – 20.00 oere Doarpshûs ‘de Trijesprong’, Raerd. Aginda: Iepening / Wolkom.  Meidieling as Ynkommen stikken (Aginda punten kinne o/m 10 oktober troch joen wurde).  Notulen Jierfergadering 4 maart 2020. Website archief: https://www.defryskeboerepream.nl/?p=3218  Finasjeel Jierferslach 2020.  Ferslach Kaskommisje: Klaas Lees meer…

Aginda en Ferslach Jiergearkomste ‘de Fryske Boerepream’ Woansdei 4 maart, 2020 – 20.00 oere Doarpshûs ‘de Trijesprong’, Raerd.

Aginda Jiergearkomste ‘de Fryske Boerepream’ Woansdei 4 maart, 2020 – 20.00 oere Doarpshûs ‘de Trijesprong’, Raerd.   Aginda: Iepening / Wolkom. Meidieling as Ynkommen stikken. Notulen Jierfergadering 2019. Finasjeel Jierferslach 2019. Ferslach Kaskommisje: Klaas Postma en Jan de Wilde, Wiebe van der Pol reserve Nije leden Kaskommisje. Begrutting 2020.   Lees meer…

Aginda en Ferslach fan Leden- en Evaluaasjefergadering Sylkompetysje 2019 DFB

Aginda. Leden- en Evaluatiefergadering Sylkompetysje 2019 fan Vereniging ‘de Fryske Boerepream’ Datum:           woensdag 20 november 2019 Plaats:              sportkantine ‘De Jongemakrite’, Slotsdyk 38, 9012 DT Raerd Aanvang:          20.00 uur Onderwerpen: Opening Mededelingen en of ingekomen stukken Vaststellen Agenda Notulen vorige vergadering: zie website ‘archief – ledenvergadering argyf’. Samenstelling bestuur Lees meer…